Za formiranje organa upravljanja u stambenim zgradama, potrebno je nadležnom Sekretarijatu lokalne samouprave, predati sledeće:

 • Poziv etažnim vlasnicima da prisutvuju konstituisanju Skupštine stanara (vlasnika) sa utvrđenim dnevnim redom (poziv u slobodnoj formi mora biti postavljen na javnom mjestu, minimum 5 dana prije održavanja Skupštine)
 • Zapisnik sa konstitutivne Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade (preuzmite ovdje)
 • Odluku o konstituisanju Skupštine vlasnika (preuzmite ovdje)
 • Odluku o imenovanju Predsjednika skupštine stambene zgrade (preuzmite ovdje)
 • Odluku o imenovanju Upravnika stambene zgrade (preuzmite ovdje)
 • Odluku o usvajanju pravila o medjusobnim odnosima etažnih vlasnika (preuzmite ovdje)
 • Odluku o izradi pečata stambene zgrade/ulaza (preuzmite ovdje)
 • Odluku o visini vrijednosti boda (preuzmite ovdje)
 • Ugovor o međusobnim odnosima između Skupštine etažnih vlasnika i Upravnika stambene zgrade (preuzmite ovdje)
 • Pravila o međusobnim odnosima etažnih vlasnika (preuzmite ovdje)
 • Odluku o otvaranju računa u banci (preuzmite ovdje)
 • List nepokretnosti stambene zgrade.Uzima se u Upravi za nekretnine ili na sajtu Uprave za nekretnine CG (link)
 • Zahtjev za izdavanje uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade (dobija se u kancelariji Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj)
 • Ispunjenu prijavu Zavoda za statistiku CG – Monstat (preuzmite ovdje)
 • Uplaćenu taksu u iznosu od 5,00 € (Žiro račun: 832-3161-26  Korisnik: Budžet Crne Gore Svrha: Registracija Skupštine stanara)

Kompletnu dokumentaciju neophodno je ovjeriti pečatom i potpisom Upravnika stambene zgrade.

Nakon dobijanja uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade kao i rješenja Zavoda za statistiku CG – Monstat, pristupa se otvaranju računa u banci, prilikom čega se prilažu kopije uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade, Odluka o otvaranju računa u banci kao i riješenje Zavoda za statistiku CG – Monstat.

Skupština odlučuje ako je prisutno više od polovine članova Skupštine. Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako se ni nakon dva poziva za održavanje konstitutivne sjednice skupštine i/ili sjednice skupštine sa istim dnevnim redom, ne postigne kvorum za odlučivanje, skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Troškove redovnog održavanja, nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi i urbanističkoj parceli snose etažni vlasnici srazmjerno učešću neto površine svojih posebnih djelova stambene zgrade u površini svih posebnih djelova, prema stvarnim troškovima.

Etažni vlasnici su dužni da, kao akontaciju za troškove iz stava 1 ovog člana, uplate mjesečni iznos na zajednički račun zgrade, i to u iznosu od 1 bod/m2 neto stambene ili neto površine poslovnog prostora, odnosno 0,5 boda/m2 neto površine nestambenog prostora koji čine: zajednička potkrovlja, perionice, sušionice, hodnici, holovi, podrumi, garaže i garažna mjesta.

Vrijednost boda, koja ne može biti manja od 0,2 €, utvrđuje Skupština etažnih vlasnika.

Organ lokalne uprave će po službenoj dužnosti rješenjem, u skladu sa odlukom Skupštine etažnih vlasnika, odnosno ugovorom iz člana 16 stav 4 ovog zakona, obračunati iznos i utvrditi način plaćanja troškova održavanja stambene zgrade i urbanističke parcele.

Rješenje iz stava 1 ovog člana, naročito sadrži ime i prezime etažnog vlasnika i površinu stambenog, poslovnog ili garažnog prostora za koji se utvrđuje iznos i način plaćanja troškova održavanja stambene zgrade i urbanističke parcele.